SMOGO -POCHŁANIACZE TO MY! Badania zapotrzebowania na tlen i zawartość fosforu w wodzie

Na kolejnym spotkanie członków Klubu Młodego Naukowca, tym razem uczniów klasy VIII podjęliśmy próbę przeprowadzenia badania biochemicznego zapotrzebowania na tlen i zawartość fosforu w wodzie płynącej na terenie Świemina i Parsowa. Po pobraniu próbek wody płynącej z tych miejscowości przystąpiliśmy do ich analizy. W trakcie tego spotkania analizowaliśmy 8 próbek, 4 pobrane z miejscowości Świemino i 4 z Parsowa.

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) jest pomiarem ilości tlenu zużytego przez mikroorganizmy w procesie utleniania substancji organicznych. Źródłem fosforu w wodach są ścieki, odpady zwierzęce, nawozy naturalne i sztuczne. Duża zawartość fosforu prowadzi w konsekwencji do zarastania zbiorników, a tym samym wody mogą zostać pozbawienia tlenu potrzebnego organizmom wodnym.  

W badanych próbach wykorzystano zestaw z odczynnikami do oceny stopnia natleniania wody i zawartości PO4.  Jak widać na zdjęciach, barwa wskaźnika wskazuje poziom tlenu na około 8-9, co stanowi właściwy poziom natlenienia badanych zbiorników. Również poziom fosforu w ocenianych próbach był w normie.

Tak więc na podstawie tego badania możemy stwierdzić, że wody płynące w naszych miejscowościach są dobrymi siedliskami dla organizmów wodnych.

 

Wszystkie badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem zakupionego zestawu dydaktycznego do badania jakości wody, gleby i powietrza  sfinansowanego w ramach projektu grantowego  z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

 

Roksana Kaczmarek – Cichosz