Uroczystość zakończenia roku szkolnego oraz pożegnania absolwentów w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Świeminie

    19 czerwca w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie nastąpiło  uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość zaszczycili  goście: Wójt Gminy Biesiekierz p. Andrzej Leśniewicz, ksiądz proboszcz parafii w Mierzynie  Grzegorz Jagodziński, p. Józef Ryfun i p. Czesław Moskalczyk-sołtysi Świemina i Kraśnika, radny i niezawodny przyjaciel naszej szkoły p. Jan Wypych, przedstawiciel Wojskowego Koła Łowieckiego ,,TROP” p. Andrzej Letka, , matka chrzestna naszego sztandaru p. Sabina Jarząbek, emerytowani nauczyciele oraz rodzice i uczniowie.

     Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Pani Dyrektor Renaty Mankiewicz, która  podsumowała miniony rok szkolny, prezentując osiągnięcia i sukcesy uczniów, nauczycieli oraz realizowane w placówce projekty .Głos zabrał także Wójt Gminy Biesiekierz  Pan Andrzej Leśniewicz, który podziękował uczniom, rodzicom i nauczycielom za całoroczną pracę, osiągnięte sukcesy oraz wysiłek włożony w dobre funkcjonowanie szkoły w roku 2018/2019.

     Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły  nowemu pocztowi sztandarowemu, który tworzą uczniowie klasy VI  -Michał Ostrowski, Agnieszka Geppert i Paula Windys. W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy Jakubowi Gibowskiemu, Alicji Bojko i Wiktorii Kuklińskiej za godne reprezentowanie pocztu sztandarowego przez  ostatnie 2 lata.

      Następna część uroczystości była poświęcona ósmoklasistom, którzy po zaprezentowaniu wzruszającego programu artystycznego, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, statuetki absolwenta, nagrody za różnorodne sukcesy oraz kwiaty. Dwie uczennice klasy VIII z najwyższą średnią otrzymały nagrody ufundowane i wręczone przez Wójta Gminy Biesiekierz p. Andrzeja Leśniewicza.

      W kolejnej części uroczystości wręczono  nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem za uzyskanie wysokich wyników w nauce i wzorowe zachowanie uczniom klas II-VII . Wręczone zostały także nagrody za 100% frekwencję i  dla najlepszych czytelników. Nowością w tym roku były nagrody pieniężne dla  6 uczniów z najwyższą średnią ufundowane przez WKŁ TROP. Wręczone zostały  też listy gratulacyjne dla rodziców oraz podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Serdeczne słowa skierowali do grona pedagogicznego rodzice, dziękując za trud włożony w pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za dobrą współpracę. Również słowa podziękowania rodzicom i przyjaciołom Szkoły złożyła w imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników Pani Dyrektor, wręczając im okolicznościowe podziękowania i kwiaty.

     Na zakończenie najlepsza absolwentka Wiktoria Kuklińska  (która zdobyła najwyższą średnią na świadectwie oraz  najwyższe wyniki z egzaminów – średnia z trzech przedmiotów : 94%) wygłosiła przygotowane przez siebie przemówienie. Wszyscy bardzo się wzruszyli, gdy absolwenci śpiewali piosenkę pt. „Do widzenia” .To był wyjątkowy rocznik. Będzie nam bardzo brakowało ich mądrości, poczucia humoru i wyjątkowej u tak młodych ludzi odpowiedzialności.

       To był  dobry rok dla całej naszej szkoły. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Naszym wychowankom życzymy fantastycznych i radosnych wakacji.