Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Punktualnie o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie nastąpiło  uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość zaszczycili liczni goście: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, p. Joanna Buczkowska, Wójt Gminy Biesiekierz p. Andrzej Leśniewicz, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Sydoruk, Radni i Sołtysi Gminy Biesiekierz p. Bernadetta Tomczak, p. Maria Tchoryk, Józef Ryfun, p. Czesław Moskalczyk, p. Jan Wypych, przedstawiciel Wojskowego Koła Łowieckiego ,,TROP” p. Andrzej Letka, opiekun Punktu Sportowo- Rekreacyjnego w Świeminie p. Natalia Machała, matka chrzestna naszego sztandaru p. Sabina Jarząbek, przyjaciele szkoły oraz rodzice i uczniowie.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor Szkoły Renata Mankiewicz podsumowała miniony rok szkolny, prezentując osiągnięcia i sukcesy uczniów, nauczycieli oraz realizowane w placówce projekty edukacyjne m.in.: „Edukacja Globalna”, „Umiem Pływać”, „Bezpieczna +”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Szkoła Młodych Patriotów”.

Głos zabrali również: Wójt Gminy Biesiekierz Pan Andrzej Leśniewicz oraz Pani Wizytator Joanna Buczkowska. Dziękowali oni  uczniom, rodzicom i nauczycielom za całoroczną pracę, osiągnięte sukcesy oraz wysiłek włożony w tworzenie szkoły spełniającej wysokie wymagania nowoczesnej edukacji.

Osiemnaścioro uczniów z klas I-VII otrzymało nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem za uzyskanie wysokich wyników w nauce i wzorowe zachowanie. Pięcioro  uczniów wraz z rodzicami otrzymało nagrody za duże zaangażowanie w Szkolnej Lidze Czytelniczej. Dodatkowe nagrody, ufundowane przez zaprzyjaźnione ze Szkołą Wojskowe Koło Łowieckie TROP, otrzymało czworo uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce, sporcie i aktywności artystycznej. Byli to Alan Rogula, Michał Ostrowski, Wiktoria Kuklińska i Dominika Lamorska. Alan dzięki swoim osiągnięciom będzie kontynuował naukę w szkole sportowej.

Serdeczne słowa skierowali do grona pedagogicznego rodzice, dziękując za trud włożony w pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za dobrą współpracę. Również słowa podziękowania rodzicom i przyjaciołom Szkoły złożyła w imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników Pani Dyrektor, wręczając im okolicznościowe podziękowania.

Uroczystość kończąca rok szkolny była zwieńczona występem artystycznym dzieci. Stała się też  okazją do uhonorowania przez Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej Pana Romana Gadomskiego jednej z nauczycielek – Pani Beaty Małkowskiej – brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Na zakończenie uroczystości nastąpił szczególny moment   – pożegnanie nauczycielki oddziału przedszkolnego Pani Barbary Kołodziejskiej, która po 38 latach pracy na terenie Gminy Biesiekierz odchodzi na emeryturę. Pożegnało ją liczne grono uczniów, absolwentów, rodziców, przyjaciół i nauczycieli. Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę złożył również Wójt Gminy Biesiekierz Pan Andrzej Leśniewicz. Był to dla wszystkich bardzo wzruszający moment.  Na tym uroczystość zakończono.