Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie . Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie o nazwie https://spswiemino.biesiekierz.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2018.02.13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.02.13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
4. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej sekretariat@spswiemino.biesiekierz.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 48 94 31 80 689. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
koordynator: Renata Mankiewicz

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie
1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne obok sekretariatu oraz wejście boczne nr 1 (od strony kuchni). Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu .Budynek jest dwukondygnacyjny, duża ilość schodów uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na brak przystosowania dla wózków inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. zaawansowane ponumerować odróżnić 
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, Świemino 19, 76-039 Biesiekierz, adres e-mail: sekretariat@spswiemino.biesiekierz.pl
nr tel.: 48 94 31 80 689