Historia

Szkoła Podstawowa w Świeminie rozpoczęła swoją działalność 01 września 1954 roku. Organizatorem i jej kierownikiem został Romuald Wiśniewski. Do szkoły zapisano 17 uczniów miejscowości Parsowo i Świemino. Byli to uczniowie klas I-IV. W roku szkolnym 1955/56 kierownikiem szkoły był Szulc Bernard, a w następnym roku szkolnym kierownictwo objął Stanisław Dąbrowski. Uczniowie uczyli się w budynku składającym się z dwóch sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego. Było tam również mieszkanie jednopokojowe dla nauczyciela. Obecnie jest to budynek mieszkalny.

Z każdym rokiem liczba uczniów zwiększała się. Przystosowano nowe pomieszczenia szkolne w osobnych budynkach, które zostały udostępnione szkole przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w Świeminie. Klasy zostały wyposażone w dodatkowy sprzęt szkolny.

W roku szkolnym 1959/60 utworzono filię Szkoły Podstawowej w Parsowie. Uczęszczali do niej uczniowie klas I-IV, obowiązki nauczyciela i kierownika tej placówki pełniła pani Halina Wróbel. Szkoła w Parsowie istniała do roku 1971.

Na początku lat sześćdziesiątych szkoła w Świeminie została przekształcona w siedmioklasową, później ośmioklasową.
W roku szkolnym 1963/64 kierownikiem szkoły został dotychczasowy nauczyciel Gustaw Demianiuk. Do szkoły uczęszczały również dzieci z Karlinka, a od klasy V także z Parsowa.

Dzięki pomocy PGR na boisku szkolnym powstał ogród jordanowski oraz uporządkowano tereny zielone wokół szkoły. W szkole odbywało się wiele ciekawych zajęć, działała drużyna harcerska i zuchowa. Przygotowywano imprezy okolicznościowe, na które zapraszano przyjaciół szkoły.

Ze względu na złe warunki lokalowe (szkoła mieściła się w 3 budynkach) w 1969 roku podjęto decyzję o budowie nowej siedziby szkoły. Nowy budynek został oddany do użytku latem 1971 roku. Pomoce naukowe i potrzebny sprzęt zostały zgromadzone już wcześniej.

Decyzją Kuratorium Oświaty w Koszalinie, w Szkole Podstawowej w Świeminie, odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1971/1972. W tym czasie kierownikiem szkoły był Józef Sztaba. Swoje obowiązki pełnił do roku 1975.

Dzięki oddaniu nowej bazy prowadzono w szkole dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Prężnie działało koło sportowe, koło gospodarcze. W tym okresie wielokrotnie organizowano czyny społeczne, mające na celu zagospodarowanie ternu wokół szkoły.

W latach 80-tych do obwodu szkoły włączono dzieci z Warnina i Ubysławic. Liczba uczniów znacznie się zwiększyła. Brakowało sal i budynek stał się zbyt ciasny. W 1985 roku na zebraniu rodziców podjęto uchwałę o zawiązaniu Komitetu Rozbudowy Szkoły. Rozpoczęto starania o ujęcie rozbudowy szkoły w Świeminie w planach Kuratorium Oświaty. Wszystkie poczynania zakończyły się pozytywnie.

W roku szkolnym 1980/81 dyrektorem szkoły został Lucjan Biel, który pełnił swoje obowiązki do roku 1985. Przez pewien okres czasu obowiązki te pełniła Halina Wróbel.

Rozbudowę szkoły rozpoczęto w czerwcu 1987 roku, a zakończono w sierpniu 1988 roku. Duży wkład w rozbudowę szkoły mieli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy SHR. Dodatkowo szkoła otrzymała wyposażenie do gabinetów: Historyczno-geograficznego, matematycznego, fizycznego.

W latach 1985-1988 obowiązki dyrektora pełnił Stanisław Macieja.
1 września 1988 roku odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego. Na uroczystość otwarcia przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich i gminnych. Uczniowie rozpoczęli naukę w rozbudowanej i zmodernizowanej szkole. Od tego roku szkolnego dyrektorem szkoły został Jan Papacz. Pod koniec lat 80-tych i w latach 90-tych dzieci naszej szkoły wyróżniały się na szczeblu gminy, a także województwa dzięki występom zespołu muzycznego Tremolo, teatrzykowi recytatorskiemu i sportowcom.

Od września 1997 roku obowiązki dyrektora szkoły pełni Renata Mankiewicz. Dzięki staraniom obecnej pani dyrektor szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny i dydaktyczny. Powstała sala komputerowa i sala gimnastyczna. Systematycznie prowadzone są prace konserwacyjno-remontowe. Największym przedsięwzięciem było zainstalowanie w szkole kotłowni gazowej. Powstała ona dzięki Urzędowi Gminy w Biesiekierzu, który jest organem prowadzącym szkołę. Uczniowie chętnie przebywają w naszej szkole, również po lekcjach. Nauczyciele prowadzą kółka zainteresowań oraz zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój dzieci.

W maju 2004 roku szkoła obchodziła uroczysty jubileusz 50-lecia swego istnienia. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zaowocowało możliwościami przystępowania do unijnych projektów. W roku szkolnym 2005/2006 szkoła, jako jedna z nielicznych w województwie zachodniopomorskim realizowała projekt Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła marzeń pozyskując na realizację programu Szlakami naszych stolic 55 000zł. Program ten zakładał odwiedzenie przez uczniów dawnych i obecnych stolic powiatu, województwa i państwa. Uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych poznawali legendy, zabytki, poszukiwali informacji w przewodnikach i w internecie. Odbyły się również wycieczki do wcześniej poznanych miejsc. Zachęceni wspaniałymi efektami w realizacji programu, nauczyciele przystąpili do kolejnego konkursu grantowego pt Szkoła równych szans i napisali projekt pt By nasi przyszli idole pokonali problemy w szkole. I tym razem starania zaowocowały sukcesem. Szkoła ponownie uzyskała dofinansowanie w wysokości 52 000 tysięcy złotych. W roku szkolnym 2006-2007,w którym realizowany był program w szkole powstał gabinet terapii logopedycznej, odbywały się zajęcia koła szachowego, warsztaty teatralne pod okiem aktorki BTD w Koszalinie p.Aleksandry Dzięcięlskiej, zakupiono programy komputerowe i pomoce logopedyczne. W czasie wakacji uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w letnim obozie terapeutycznym. Działania wdrażane w projektach po zakończeniu ich realizacji nadal były kontynuowane i przynosiły wymierne efekty.

Uczniowie osiągali wysokie lokaty w konkursach wiedzy, zawodach sportowych, powiatowych przeglądach Jasełek, konkursach recytatorskich Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne, a szóstoklasiści uzyskiwali wysokie wyniki na sprawdzianie powyżej średniej, gminy, powiatu, województwa i kraju. Ale szkoła nadal starała się uzyskiwać dofinansowania ze środków unijnych. W 2005 roku złożyła aplikację do MEN w konkursie Internetowe centra informacji multimedialnej i otrzymała w 2006r sprzęt komputerowy do szkolnej biblioteki. W roku szkolnym 2008/2009 sukcesem zakończyły się starania o szkolną pracownię komputerową, również współfinansowaną ze środków unijnych.

Wraz z rozwojem bazy dydaktycznej piękniał obiekt szkolny. Dzięki staraniom organu prowadzącego szkołę – Gminę Biesiekierz i Pana Wójta Mariana Hermanowicza przeprowadzona została termomodernizacja całego obiektu szkolnego. Ocieplono cały budynek, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano nową elewację. Sukcesywnie remontowane i odnawiane były także sale lekcyjne i wyposażane w nowoczesne pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne.

W maju 2012 roku Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim wystąpiła do Rady Gminy Biesiekierz o nadanie szkole imienia Kornela Makuszyńskiego. Uroczystość nadania imienia odbyła się 14 października 2012 roku. Szkole został wręczony sztandar ufundowany przez Radę Rodziców i licznych sponsorów. Od tej pory szkoła ma swoje logo, na którym widnieje wizerunek Koziołka Matołka trzymającego za ręce dwoje uśmiechniętych dzieci.

Szkoła wciąż się rozwija, nie ustają działania dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców zmierzające do jej permanentnego rozwoju i stwarzania uczniom optymalnych warunków do nauki. Szkoła realizowała program Indywidualizacji nauczania w klasach I-III, powstało miejsce do zabaw w szkole w ramach programu Radosna szkoła. W celu przyjęcia do szkoły dzieci sześcioletnich w związku z obniżeniem wieku szkolnego, zostały przygotowane sale lekcyjne dla najmłodszych dzieci. Sale wyposażone są obecnie w nowoczesny sprzęt multimedialny, nowe mebelki, projektory i ekrany, w dwóch klasach wiszą nowoczesne tablice interaktywne, a najmłodsi uczniowie mają także swoją salę komputerową. Pracownie najmłodszych dzieci, zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej podzielone są na część edukacyjną i dydaktyczną, znajdują się tam też biblioteczki i kąciki tematyczne a także bardzo dużo gier i różnorodnych pomocy.

Szkoła na co dzień współpracuje z placówkami oświatowymi i kulturalnymi z terenu całej gminy: szkołami, SOSW, przedszkolem, świetlicami wiejskimi, sołectwami oraz Biblioteką Publiczną Gminy Biesiekierz. Obecnie przygotowujemy się do uroczystych obchodów Jubileuszu 60 -lecia naszej szkoły, które odbędą się 30 maja 2014roku.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której na bieżąco umieszczamy najważniejsze wydarzenia z życia naszej placówki.